Γλωσσάρι

Για να μιλάμε την ίδια γλώσσα…

Επιλεγμένες ορολογίες, τις οποίες θα συναντήσεις στο ασφαλιστικό σου συμβόλαιο. Σε πιο ελεύθερη απόδοση, εκλαϊκευμένα και κατανοητά, ώστε να γίνει πιο προσιτή η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται στα ασφαλιστήρια. Σε καμία περίπτωση, οι παρακάτω όροι κι επεξηγήσεις τους δεν υποκαθιστούν το νομικό κείμενο, όπως διατυπώνεται ρητώς στα συμβόλαια.

Το ποσό που προκύπτει από την αξία του ασφαλιστήριου συμβολαίου -εφόσον υπάρχει αντίστοιχο ασφαλιστικό πρόγραμμα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο-, κατά την ημερομηνία που το εξαγοράζει (ρευστοποιεί) ο ασφαλισμένος/συμβαλλόμενος.

Όρος που περιλαμβάνεται σε ορισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια (κυρίως στα προγράμματα κάλυψης εξόδων νοσηλείας). Τι σημαίνει: Η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει τα αναγνωρισμένα έξοδα από ένα ποσό και πάνω. Προφανώς το ποσό της απαλλαγής θα πρέπει να πληρωθεί στο νοσοκομείο από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή μπορεί να μειωθεί ή να μηδενιστεί ή και να υπερκαλυφθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα που διαθέτει ο ασφαλισμένος, π.χ. ΕΟΠΥΥ.

Κάλυψη που περιλαμβάνεται στα περισσότερα συμβόλαια και αναφέρει, ότι η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των ασφαλίστρων, εφόσον ο ασφαλισμένος καταστεί ανίκανος ολικά να εργαστεί.

Η αποζημίωση που καταβάλλει η ασφαλιστική εταιρία.

Η οικονομική αξία των προγραμμάτων που δηλώνεται κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος ώστε να είναι καλυμμένος.

Το ανώτατο ποσό, το οποίο καλείται να πληρώσει η εταιρία σε περίπτωση ζημιάς. Στα συμβόλαια πυρός, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο αφορά την πραγματική αξία του αντικειμένου. Στα συμβόλαια αστικής ευθύνης, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι το όριο αποζημίωσης όπως έχει προσυμφωνηθεί με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία. Στις καλύψεις πυρός, κλοπής, ιδίων ζημιών, το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι η πραγματική αξία του αυτοκινήτου.

Το συμβόλαιο που αναγράφει τους γενικούς, ειδικούς και άλλους όρους και αποδεικνύει τη συμφωνία ασφάλισης.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για το οποίο γίνεται η ασφάλιση.

Το πρόσωπο που δικαιούται να λάβει το ασφάλισμα (αποζημίωση). Στις ασφαλίσεις ζημιών, ο ασφαλισμένος είναι κατά κανόνα και ο δικαιούχος. Στις ασφαλίσεις ζωής ο ασφαλισμένος και ο δικαιούχος μπορεί να είναι διαφορετικά πρόσωπα, π.χ. ασφαλισμένος πατέρας με δικαιούχο το παιδί του.

Όταν το ίδιο συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική στιγμή για λογαριασμό περισσότερων του ενός ασφαλιστών και τα επιμέρους ασφαλιστικά ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία.

Η υπερασφάλιση συμβαίνει όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία. Υπασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία.

Load More